Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDeklaracja dostępności
Miasto Kalety - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Deklaracja dostępności

Miasto Kalety zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kalety.wkontakciejst.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie schodów: brak Dostosowanie korytarzy: brak Dostępność wind: brak Dostępność pochylni: brak Dostępność platform: brak Dostępność informacji głosowych: brak Dostępność pętli indukcyjnych: brak. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (jedno od południowej strony i jedno od strony wschodniej)